هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق       ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

 

 

_______انجمن خیریه حافظ

 


___________موسسه ای غیر انتفاعی ، غیر دولتی ، غیر سیاسی و مستقل بوده و اهداف خود را در حمایت از :
____________
- معلولین ذهنی و بدنی
____________
- بیماران سرطانی و بیماری های خاص
____________
- ایتام و کودکان بی سرپرست
_________
متمرکز ساخته است .

_________حمایت ها به صورت مادی ، معنوی و فرهنگی انجام می پذیرد .