________تأسیس انجمن


___________با عنایـت پـــروردگـــار در تـــاریخ  2011.06.20  نیکوکـارانی که در طـی ســال ها ، تلاششان
___________در مدرسـه حــافظ سبب ســــــاز خیر گشته بود،

__________انجمن خیریه حافظ را به شماره   VR 21142 در اداره ی ثبت انجمن های شهر هامبورگ
___________به ثبت رساندند ، تا بتوانند پیشبرد اهداف خود را گسترده تر نمایند .

___________این انجمن امید دارد با کمک های مادی و معنوی یاران قدیم و یاوران جدید از طریق افزایش
___________تعداد اعضا و گسترش فعالیت ، هرچه بیشتر در دستیابی به اهداف تعریف شده ، موفق گردد .