_______تاریخچه

__________مدرسه ایرانیان هامبورگ حافظ از آغاز فعالیت آموزشی ، ارج گذاری به فرهنگ و سنن ایران زمین را
__________تنیده در تلاش آموزشی خود داشته است.

__________با برگزاری جشن های نوروزی و گردهمایی های بهاری این هدف را عملی ساخته و گوشه های زیبایی
__________از فرهنگ ایرانی که همانا نیکوکاری ، خیرخواهی و نوع دوستی است را جلوه گر ساخته است.
__________مدرسه ایرانیان هامبورگ حافظ از سال 1374 با برخورداری از مشارکت اولیای نیکوکار ، تنی چند از
__________دوستان خیّر و مساعدت صمیمانه ی آموزگاران امور خیریه ی خود را با برپایی جشن ها تحقق می
بخشید.
__________این فعالیت با پیشرفت کمی و کیفی هر ساله توانست اهم کمک های عزیزان خیّر را به مراکز زیر اهدا
__________نماید.

___________- مرکز معلولین و عقب ماندگان ذهنی وحدت
___________- شیرخوارگاه آمنه
___________- مرکز آموزشی توانخواهان 1 و 2
___________- انجمن حمایت از ناتوانان ذهنی
___________- مجتمع آموزشی تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان
___________- انجمن خیریه مدرسه راهنمایی حکیمه
___________- انجمن خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
___________- و ...