Login

 

________کمک و حمایت


___________حامیان ارجمند می توانند:

____________- با پرداخت ماهیانه  5 یورو به عضویت انجمن درآیند.
____________- کمک های خود را به حساب انجمن واریز و در صورت تمایل برگ معافیت مالیاتی دریافت نمایند.


__________
شماره حساب انجمن خیریه حافظ :

 

CHARITY HAFEZ  e. V.
Hamburger Sparkasse
Konto Nr.: 1261178055

BLZ : 200 505 50